De Lutte-Zuid verbonden met De Lutte-Oost

20-09-17

De Lutte - Het college van B&W van de gemeente van Losser heeft ingestemd met de aankoop van grond om een nieuwe verbindingsweg te kunnen aanleggen tussen de Ambachtstraat in De Lutte en het Luttermolenveld(De Lutte-Oost).

Knipsel

 

Wethouder Joop Hassink: "op deze nieuwe weg hebben we jaren gewacht. Goed dat deze nu gerealiseerd wordt. De nieuwe verbinding biedt extra comfort aan bewoners en is tevens een extra uitweg bij calamiteiten."

Het Luttermolenveld wordt in de huidige situatie vanuit westelijke en noordelijke richting ontsloten via de Kroepsweg en de Luttermolenweg. Met de doortrekking van de Ambachtstraat komt er een extra ontsluiting bij, zodat het verkeer zich meer kan verspreiden. De Lutte-Oost wordt op deze manier ook vanuit zuidelijke richting goed bereikbaar. Op de nieuwe weg mag maximaal 30 km/u worden gereden met een verbod voor vrachtauto's. Door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg vindt naar verwachting een beperkte verschuiving van verkeersbewegingen plaats.

Ambachtstraat

In De Lutte worden in de komende jaren de nodige werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls De Lutte. In het bijbehorende Verkeersonderzoek De Lutte, dat is opgesteld door Goudappel Coffeng, wordt ook ingegaan op de verkeerseffecten die de doortrekking van de Ambachtstraat naar het Luttermolenveld met zich meebrengt.

Wethouder Marcel Wildschut: "uit dit onderzoek blijkt dat het doortrekken van de Ambachtstraat geen grote wijzigingen voor de verkeersstromen oplevert. Bij een nieuwe verbinding tussen de Ambachtstraat en Rosmolen zal het verkeer van de Kroepsweg zich verplaatsen naar deze nieuwe verbinding, maar per saldo zal dit niet merkbaar zijn. De nieuwe weg zorgt voor een kleine toename van het verkeer op de route Plechelmusstraat/Lossersestraat. In totaliteit heeft het realiseren van de nieuwe ontsluiting een beperkt effect op de verkeersstromen in De Lutte". Er wordt nog een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de aanleg van de nieuwe weg in overeenstemming is met de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan moet ook nog worden aangepast en vervolgens worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
VORIG BERICHT
« Luttenaar Jos Elderink beroemd in Hallo Jumbo

Beachveld op sportpark gerealiseerd in De Lutte »

VOLGEND BERICHT