Bijna niet te geloven: begroting gemeente Losser 2018

05-10-17

Gemeente Losser presenteert een robuuste begroting

Losser/De Lutte - Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Financiën Joop Hassink: “Als college van Losser zijn we er weer in geslaagd om een begroting met een robuust meerjarenperspectief op te stellen. Deze begroting biedt Losser de ruimte om, nu en in de toekomst, de noodzakelijke investeringen te doen en nieuw beleid te maken. De begroting is dermate solide dat (onverwachte) financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Met deze begroting kan het nieuwe college in 2018 uitstekend werken. Het huidige college laat de boel netjes achter.”

171005 Wethouders Wildschut, Hassink en Van Rees presenteren de Programmabegroting 2018-20121

wethouders gemeente Losser: Wildschut, Hassink en Van Rees

Geen verhoging van de gemeentelijke lasten

Joop Hassink: “de gemeentelijke belastingen, zoals de Rioolheffing en de OZB, gaan niet omhoog. Wel wordt de OZB aangepast voor de gebruikelijke inflatiecorrectie. Die is nu 1,78%. Vanwege de invoering van Diftar hebben inwoners zelf de mogelijkheid om hun kosten voor het verwerken van afval actief te beïnvloeden. Wethouder Marcel Wildschut: “Hoe minder restafval je vanaf 2018 aanbiedt, hoe minder je betaalt. Als je je afval goed scheidt, zullen de meeste huishoudens minder restafval overhouden en dus minder geld kwijt zijn. En dat is mooi”.

Voor de zomer, bij de Kadernota, heeft de gemeenteraad al besloten om in de komende periode geld vrij te maken voor het oplossen van de nodige knelpunten en tegenvallers. En voor het doen van vervangingsinvesteringen. In het begrotingsjaar 2018 wordt daarvoor ruim 1 miljoen euro uit de Algemene risico reserve gehaald.  Het vermogen van de gemeente Losser om financiële tegenvallers op te vangen (het zogenoemde weerstandsvermogen) wordt in de komende jaren nog sterker. Wethouder Hassink: “de weerstandsratio komt in 2018 uit op 2,2. Dat is ruimschoots boven de door de gemeenteraad vastgestelde norm. Prima dus. Losser kan weer tegen een stootje.”

De Fakkel Losser

4,5 miljoen euro voor De Fakkel

Nieuwe uitgaven

Nieuw in de begroting ten opzichte van de Kadernota is dat het college, conform de wens van de gemeenteraad, een bedrag van 75.000 euro steekt in de multifunctionele binnenaccommodatie die Stichting MAN (Atletiekvereniging Iphitos, IJsclub Losser en Judo Losser) gaat bouwen. Joop Hassink: “wij vinden dit een goede stimulans voor de sport in Losser. Bovendien wordt er zo extra ruimte voor de binnensport gecreëerd. Een bedrag van 65.000 euro wil het college verder uittrekken voor het (tijdelijk) aanstellen van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) die inwoners gaat helpen bij het voorkomen van hondenpoepvervuiling. Dit bedrag komt bovenop het geld dat wordt uitgetrokken voor het aanschaffen van materialen en voor het legen van de poepcontainers (in het eerste jaar is dat een bedrag van 64.000 euro). De opsporingsambtenaar krijgt ook de mogelijkheid om, indien de situatie daarom vraagt, boetes uit te delen.

Handhaving en Veiligheid

Naast de inzet van een BOA voor de uitvoering van het hondenbeleid komen er ook Boa’s die actief toezicht gaan houden op diverse andere gebieden. Bijvoorbeeld de handhaving van de Drank- en horecawet, de APV en de parkeer- en afvalregels. Burgemeester Jean Paul Gebben: “ook in Losser ontkomen we niet langer aan een strenger toezicht op de naleving van regels. We trekken daar 130.000 euro per jaar voor uit. Voor de bestrijding van ondermijnende, criminele activiteiten hebben we 100.000 euro gereserveerd.”

Economie en Werkgelegenheid, Toerisme en Recreatie

“Wat goed is voor Twente, is goed voor Losser” aldus burgemeester Gebben. Om de economie en werkgelegenheid in Losser en in onze Twentse regio verder op te stuwen, doen we als Losser volop mee aan de nieuwe Agenda van Twente. Met deze regionale agenda zetten we de komende vijf jaar in op het versterken van het technologisch cluster, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Twente. In de komende jaren investeren we jaarlijks bijna 260.000 euro in dit belangrijke programma. Daarnaast draaien we volop mee in de toeristische marketing van Twente. Marketing Oost krijgt daarvoor jaarlijks 22.500 euro van Losser. Last, but not least, helpen we het Toeristisch Genootschap Losser ook om goed van de grond te komen. In 2018 ondersteunen  we hen met 30.000 euro. Als Schatkamer van Twente willen we echt onze grote kansen verzilveren.”

VVV vlag

In 2018 wordt het beleid voortgezet om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van maatwerktrajecten, extra aandacht te geven. Om hen zo uit de uitkering te halen dan wel om hen actiever te betrekken bij de maatschappij. Wethouder Hassink: “we hebben op dat terrein in de afgelopen tijd al mooie resultaten geboekt. Zaak is om dat ook in de komende jaren goed door te zetten. Daar zijn onze cliënten en de samenleving bij gebaat.”

Welzijn en Zorg

Wethouder Jan Martin van Rees: “in het sociale domein stimuleren we mensen om vanuit eigen kracht regie te voeren over hun eigen leven. Als gemeente ondersteunen we hen daarbij. We richten ons op het zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen. Als je er op tijd bij bent, kun je immers veel leed en kosten voorkomen. Daarvoor is het nodig dat de samenwerking tussen en met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, verder verbetert. Daar werken we, samen met de partners, hard aan. Daarnaast benaderen we diverse doelgroepen actief om hen te helpen en om problemen op te sporen. Denk hierbij aan de inzet van mantelzorgconsulenten die mantelzorgers ondersteunen, een sportcoach die binnen sportverenigingen kijkt of daar kinderen zijn die (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben of aan thuisbegeleiders die gezinnen helpen bij de opvoeding als gezinnen dat op eigen kracht niet voldoende lukt. In totaal besteden we 17,6 miljoen euro aan het welzijn van en de zorg voor onze inwoners. Het is de grootste post op onze begroting en dat is het helemaal waard!” Een nieuwe investering is het beleidsplan Volksgezondheid dat in 2018 wordt opgesteld. Daar wordt 25.000 euro voor uitgetrokken.

Natuur en Ruimte

Wethouder Marcel Wildschut: “de kwaliteit en vitaliteit van de leefomgeving in onze gemeente is erg belangrijk, voor inwoners en voor gasten en toeristen. Daarom trekken we in de komende jaren bijvoorbeeld veel geld uit om het centrum van het dorp Losser vitaal en aantrekkelijk te houden. Door het noodzakelijk vervangen van rioleringen en het vervolgens opnieuw inrichten van diverse straten en pleinen. Op basis van een heldere visie en in goed samenspel met inwoners en ondernemers. Eenzelfde soort project voeren we ook in De Lutte uit. Specifiek voor Losser reserveren we in 2018 200.000 euro om de winkelleegstand in het centrum van Losser tegen te gaan en ondernemers van buiten het kernwinkelgebied te stimuleren om te verplaatsen naar leegstaande panden in het centrum.”

Duurzaamheid

Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid heeft in de afgelopen jaren vooral betrekking  gehad op het beperken van de CO2 uitstoot, op energiebesparing, op duurzaam inkopen en op het duurzaam bouwen van bijvoorbeeld scholen. De gezamenlijke doelstelling van de Noordoost Twente gemeenten, waaronder Losser, is om in 2023 20% van het energie- en gasverbruik duurzaam te produceren. Bijvoorbeeld via biogas, zonne- en windenergie, restwarmte en diepe geothermie. Wethouder Marcel Wildschut: “Het is nu de tijd om onze visie op Duurzaamheid te actualiseren. Zoals al besproken in de gemeenteraad, komen we in het voorjaar van 2018 met een actuele Duurzaamheidsvisie. Om, samen met de gemeenteraad, de uitdagingen voor de komende jaren te bepalen.”

In 2018 start ook de verbouwing en uitbreiding van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser. Marcel Wildschut: “het gebouw van het Carmel College gaan we, in nauw overleg met de Stichting Carmelcollege, groter, efficiënter, fris en duurzaam maken. Zodat de scholieren en medewerkers in de komende jaren goed en gezond kunnen leren, leven en werken in een modern onderwijsgebouw. Bovendien zal de Muziekschool het muziekonderwijs gaan verzorgen in dit schoolgebouw. Er komen speciale, geluiddichte oefenruimtes en er worden lokalen gedeeld met het Carmel College. Zo wordt dit mooie, waardevolle gebouw ook in de avonduren goed benut.”

Bouwkavels in de gemeente Losser

Mede dankzij de opleving van de economie en het gestegen consumentenvertrouwen heeft de gemeente Losser vrijwel alle woningbouwkavels, die zij zelf in eigendom had, in de afgelopen tijd verkocht. De woningbouwkavels die op dit moment nog beschikbaar zijn in de gemeente Losser zijn in handen van projectontwikkelaars of particulieren. In de tweede helft van 2018 wordt een aanzienlijke hoeveelheid kavels in De Saller bouwrijp gemaakt. Ook op de Geurmeij in Overdinkel komt nog een aantal nieuwe bouwkavels beschikbaar.

De Programmabegroting 2018-2021 komt op 31 oktober aan de orde in de raadscommissie en wordt op maandag 13 november besproken in de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom! De volledige Programmabegroting 2018-2021 vindt u op https://documenten.losser.nl
VORIG BERICHT
« 20 sollicitanten burgemeesterschap gemeente Losser

Begroting 2018 gemeente in een oogopslag »

VOLGEND BERICHT